برای هر جنبنده ای جفتی هست
برای هر آدمیزادی هم حتما جفتی هست
این كه بعضی ها جفت نمی شوند، به خودشان مربوط است اما راهشان باز است
حالا تو بگو قرار است این زوجیت چه دردی را از آدم دوا كند
اصلا ارزشش را دارد؟!
می دانید كه زوجیت پر است از دردسر هایی با مزه های مختلف
بعضی مواقع آنقدر تلخ و گاه آنقدر شیرین!
و واقعیت این است كه این تلخی و شیرینی با هم هستند
جدا جدا نمی دهند، تلخ و شیرین با همند
حالا تو بگو خواهان تلخی هستی یا شیرینی یا زوجیت واقعی كه هم تلخی دارد هم شیرینی؟
آیا تو جفت خود را برای یك زوجیت واقعی رقم زدن یافته ای؟