«مارال!
تمام شدن، مساله یی نیست
چگونه تمام شدن، مساله ماست.
...
مارال!
حال، به تو نگاه می كنند؛
همه ی مردم با ایمان
همه ی مبارزان
همه ی آنها كه مشتاق ورود به میدان
به خاطر وصول به آزادی هستند،
به تو نگاه می كنند.
كاری كن كه شكسته ی دل شكسته ات نبینند
كاری كن كه دو تا شده ی بسیار خسته ات نبینند.
مارال بجنگ!
التماس می كنم بجنگ!
...»

انتخابی از جلد هفت آتش بدون دود مرحوم نادر ابراهیمی