هر چند این عتیقه مفنگی ارزش نقد و بررسی را ندارد، اما از آنجایی كه جریان تهاجم فرهنگی سعی در مطرح كردن این نویسنده نیم بند مفلس داشته و كمی هم موفق بوده، آنهم با استفاده از پروپاگاندا و امثال این شر و ور بافیها، و متاسفانه خزعبلات روشنفكری همیشه مشتری نادان و غافل خود را داشته و دارد، به همین سبب بد نیست سری بزنید به كتاب "راز شهرت صادق هدایت" اثر محمدرضا سرشار.

استاد سرشار با نقل بخشهای زیادی از آثار این دوپای سر تا پا غربزده پوچ گرا و البته عقده ای ضد دین، كنه وجود این آغا زاده را ریخته است روی دایره حقیقت.

همیشه بدم میامد از این هدایت اما الان باید از حس تنفر بنویسم در مورد این آدم بی ارزش، حیف از نان...