بازم حضرت آقا با حضور پر بركتشون گوشه ای دیگر از مملكت رو یك حال اساسی دادند

بازم آقا كه عطر حضورشون زنده می كنه زندگی های دچار روزمرگی رو

عشق است ولی را

عشق است سید علی را