بعضیها خیلی پررو هستند!

قربون خدا برم كه ذره ذره های عمل همه رو هم حساب می كنه

خانم ها و آقایان طلبكار برند سر حساب و كتابشون كه خیلی سنگینه

خدا بهشون رحم كنه!