تا حالا شده از زور كم كاری بزنید تو كار سفر؟

یا شده بخاطر زیادی اوقات فراغت برید تو كار ایرانگردی؟

ما رو میگین؟

بر و بچ... از زور كار زیاد تو برخی ایستگاه ها، حوصلشون سر رفته زدن تو كار سفر، البته از نوع كاریش!

شاید این طوری مفیدتر باشیم

شاید

شاید