دلم، قلبم، حتی جسمم درد می کند این روزها!
درد پیکر جهان اسلام
درد وطنم
درد مردمم
درد بی درمان بی دردی سیاسیون
درد دردم
... انتخابات نزدیکه و چشم ها را باید شست جور دیگر باید دید
خدایی بیایم گول ظاهر آدمها رو نخوریم
وجدانی رایمون رو نفروشیم
آدم نالایق ضررش خیلی بیشتر از نونیه که ممکنه امروز کف دستمون بگذاره
آدم عاقل و شجاع و کاربلد پیدا میشه تو گزینه های مطرح
بگردیم پیدا میشه
یا علی