تبلیغات
انتظار - هر کس گرفتار است در واقع گرفتار یار است

انتظار

عشق یعنی استخوان و یک پلاک سالها تنها