...نیروهای انگلیس دچار آشفتگی شدند. سید محمد به بلندترین نقطه تپه رفت و پرچم ایران را بر فراز تپه كوبید. در همین حال ویلسون با شلیك گلوله ای سید محمد را از پای درآورد. بدران خود را به بالای سر سید رساند. ویلسون فرار كرد و به نیروهای خود دستور عقب نشینی داد.

"عقب نشینی می كنیم!"

نیروهای جهادی سر به دنبال نیروهای انگلیس گذاشتند. سید محمد پای پرچم جان سپرد و بدران میله پرچم را بر زمین محكم كرد و ایستاد تا پرچم سه رنگ ایران بر روی تپه بر فراز بماند و با همراهی باد سرد دشت زمستان زده، برقصد. صدای ویلسون را در حال فرار شنید كه می گفت: "بر می گردیم...ما برمی گردیم!"

و برگشتند.

 

 

بخشی از كتاب دشتهای سوزان؛ صادق كرمیار