78

88

؟؟
...
حالا بگو بدبینی، نیستم فقط تجربه ای تكرار شده را تكرار می كنم، چه خوشمان بیاید چه نیاید!