آیا محتاج خنده های ظریف شده ایم؟
آیا...
آیا لیاقتمان وضع كنونی است؟
آیا این وضعیت خوبی است؟
آیا...
و هزار "آیا"ی دیگر