...لحظه لحظه خاطرات بهمنی که یک دفعه بهار شد
بهمنی که بوی گل گرفت و سوسن و یاسمن
بهمنی که غرق شوق و شور بود، انفجار نور بود...


22 بهمن بغض گلومون پاره میشه فریاد میشه نعره ای میشه تا کر کنه گوش های سنگین رو که؛...حالا بازم بشمرید
همه میدونن این آخرای قصۀ شماست.