...شهید همت در پاسخ به افرادی که از همان روزهای اول انقلاب در صدد منزوی کردن جوانان حزب اللهی بودند، گفته بود: «زمان بازرگان به ما بر چسب چریک زدند ، زمان بنی صدر برچسب منافق! الان هم برچسب تحجر. هر قدمی که در راه خدا و بندگان مستضعف او برداشتیم، برچسب بارانمان کردند. اما بسیجیان دلسرد نباشید. حاشا بسیجی میدان را خالی کند.»