"سیدمرتضی آوینی" سید شهیدان اهل قلم:

ای شهید! …ای آنكه بر كرانه ازلی و ابدی وجود بر نشسته ای ، دستی بر آر و ما قبرستان نشینان عادات سخیف را نیز از این منجلاب بیرون كش.