جناب زیباكلام، برخلاف معنای اسم و فامیلش، آنچنان نظریات شاذ و عجیبی از خود به در می كند كه آدم می ماند روی آن چه اسمی بگذارد!
هر چه می گردی جز تعفن نیست كه نیست!


بگرد بخوان اما قبلش ماسك بزن داداش...