تغییر بستر مذاكرات، تغییر ریل روند موجود و تغییر جهت در وضعیت حاكم در چانه زنی با 5+1 آن هم دقیقا و دقیقا منطبق بر منافع كشورمان نیاز مبرم و لازمی است كه آقایان مذاكره كننده باید و باید چه دلشان بخواهد و چه روح اعتقاداتشان خوشش نیاید به آن عمل كنند، پیش از این كه لازم شود تا رهبر معظم انقلاب و مردم فهیم وارد صحنه شوند و فریادشان بلند شود.
به قول دوستی این تو بمیری از همان اول هم از آن تو بمیری ها نبود، تجربه ای تكراری برای حضراتی بود كه به دنبال تجربه های تكراری می دوند. به عبارت بهتر دنبال كدخدای یاوه گو و بی منطق دویدن در روابط بین الملل را كم كم می خواهند باور كنند یا كرده اند یا كرده بودند یا ...
این ره كه در پیش رو نمایان تر از نمایان است، آنقدر بدراهه ای است كه تغییرش لازم و واجب است آن هم با سیاست ورزی و هوشمندی كه جایش این جاست، آن هم بعد از تكرار تجربه اشتباه!
هر چند برای امثال جوانانی كه این تجربه را نداشته اند درس خوبی است! تا هر وقت دیگر شعار قشنگی شنیدند جوگیر نشوند نشوند و  نشوند.