فرقی ندارد  تدبیر و امید را چاشنی كنند یا جنبش مستضعفین راه بیاندازند!
بی اعتمادی مردم به سیستم مدیریت گل و گشاد دولتی نهادینه شده است!
كسی باورش نمی شود با پول یارانه ها ، دولتی بتواند با این سبك و سیاق مدیریت بریز و بپاش و كم بازده دردی از مردم دوا كند. پس طبیعی است كه بهتر به نظر برسد تا خود مردم یارانه را بگیرند و خودشان مدیریت كنند.
مگر این كه عكسش ثابت شود كه هنوز نشده است!