مختار آمد
مختار با قلم آمد
مختار با مغز آمد
مختار با اندیشه آمد
مختار را یار فرستاد
مختار را سردار فرستاد
مختار را راهور فرستاد
مختار را رهبر فرستاد
... اما راه سخت است و پر از دست انداز؛

"موسی جلودار است و نیل اندر میان است"