سخنان، تحلیل ها، توصیه ها، نصیحت ها و اوامر این روزهای حضرت آقا، مقام معظم رهبری، حكایت از یك میان داری سیاستمدارانه و مدبرانه دارد.
ایشان دولت و منتقدان را با بدون تضعیف جایگاهشان هدایت می كنند به تحمل، انصاف و البته توجه به خط قرمزها، و در این میان باید دید كدام طرف عاقلانه تر و ولایت مدارانه تر قدم برخواهند داشت، دولت یا منتقدان؟!