حیات قلب در گریه است و آن (قتیل العبرات) كشته شد تا ما بگرییم...
شهید آوینی