آقای روحانی در مراسم 16 آذر امسال، بار دیگر به منتقدان دولت تاختند و علاوه بر واژه‌هایی نظیر؛ بی‌سواد، بروید به جهنم، ناآگاه به مسائل جهان، بی‌شناسنامه و... این بار منتقدان سیاست خارجی دولت خود را «تازه به‌دوران‌رسیده»! نامیدند!

فكر نمی كنم نیاز به توضیح اضافه ای باشد الا این كه ؛ زنده باد منتقد مرده من!