"احترام" این روزها فقط برای خفه شده ها و مرده هاست و گر نه انتقاد یك آدم زنده نه تنها حقش نیست كه عین بی شعوری و كم خردی است.

آتش تهیه افراطی های ضد انقلاب شروع شده است.

تك بزرگی در راه است.

اما صبر هم اندازه ای دارد.

متخصصان و حقوقدانان و باشعورها!!! باید بدانند كه پاتك این هجمه به مراتب محكم تر سیلی خواهد زد...