وقتش گذشت تا تعریف كنم چه دیدم و چه شد. اما دوستان دیگر گفتند گفتنی ها را و البته تا نیایی و حضور نیابی نمی توانی از عمق این لذت دسته جمعی و این سلوك گروهی و این حركت عظیم بی نظیر در بزرگترین اجتماع بشری آگاه شوی.
راهپیمایی عظیم اربعین حسینی را می گویم، عزیز.
و چقدر دلم تنگ شده است.
سال اولی بودم و پرشوق، اما حالا كه رفتم، از شدت شوق دلم پر می كشد برای اربعین بعدی و ای كاش هر روز اربعین حسینی باشد و آن اجتماع عظیم.
اربعینی بشویم هر سال، ان شاءالله.
یا حسین ع