یعنی این حركت، همین تسلیت دو روز بعد از حادثه بیروت در حالی كه برج ایفل را در
آغوش گرفته بودی، آنقدر دردآور بود كه توصیفش با قلم شدنی نیست!


اگر تا به حال داخل را میسوزاندی، حالا بیرون را هم میسوزانی.


جبهه مقاومت به تو افتخار نمی كند!


مرا به خیر تو امیدی نیست، شر مرسان!