یعنی مسئولی كه اركان قانونی كشورش رو اینطوری به چالش بكشه و در امتداد سبز مایل به بنفش بشه خوره و بیافته به جون نظام، نوبره؟
نوبر نیست!
تاریخ تكرار زیاد داره
آخرش رو باید دید به قولی!