شما از چه چیزی شرمسارید؟

شرمساری این روزها سیری چند است؟

چه کسانی باید شرمسار باشند؟

ملت یا دولت؟