به طور حتم شکست روحانی در این انتخابات خبر خیلی خوبی است برای کشوری که بعد از 4 سال عقب نشینی، باز هم باید عقب نشینی کند تا... تا هیچ. یعنی قرار نیست بازی برد برد باشد و ای کاش روحانی و تفکر روحانی این را می فهمید.
پیروزی روحانی به طور حتم حال خوشی را برای طبقه محروم و کم درآمد ایجاد نخواهد کرد که تا کنون نیز نکرده است. اما طبقه متوسط و مرفه و جوانان جویای عیش و نوش که کم هم نیستند خوشحال خواهند شد زیرا دنیایشان رنگی تر می شود. دنیایی رنگی که منبع رنگش به طور حتم بهشت نیست و البته به زور نمی توان کسی را به بهشت برد!!!

یا علی