از آنجایی که به هر حال رشته تحصیلیم در دانشگاه ماشینهای کشاورزی بوده ، خیلی خوب می دونم که وقتی یک زمین کشاورزی که چند وقتی توش کشت نشده و علف هرز برش داشته رو باید چه کرد. حتی زمینی رو که قرار است به حالت عایش رهایش کنند هم این بلا را بر سرش می آورند.

می پرسید چه بلایی؟

آها

به نظرتون دکتر جون (احمدی نژاد) این یکی دو روز قرار است و البته در حال چه کاری هست در این سرزمین آفت زده که با خون دل خوردنهای مقاومت حزب الله سرپا مانده است؟

جواب اون سوال و این سوال ، شخم زدن هست.

بله با شخم زدن زمین ، هم خاک زیر و رو می شود که این باعث از بین رفتن علفهای هرز است هم سایر آفتها در اثر این زیر و رو شدن و آفتاب خوردن، نفله می شوند. خاک بیچاره هم از هم باز می شود ، سبک می شود هوا می خورد و آماده برای اینکه به موقعش ، محصول خوبی را درونش پرورش دهد.

بعلاوه اینکه تا چند وقت هم حمله آفتها کنترل می شود.

خلاصه اینکه دکتر عزیز بدجوری این تخم انگلهای صهیونیست رو تو خاک لبنان هوا دادی رفت پی کارش.

دست مریزاد دارد

به قول برادران ترک زبان:الله سن ساخلاسن بلیی